NázevEpifytické mechorosty olomouckých parků
Název anglickyEpiphytic Bryophytes in Olomouc Parks
AbstraktPráce se zabývá problematikou epifytických mechorostů v městském typu prostředí. Cílem práce byl průzkum epifytické bryoflóry v Čechových a Bezručových sadech v Olomouci. V Čechových sadech bylo nalezeno celkem 28 druhů epifytických mechů na 148 prostudovaných forofytech. V Bezručových sadech bylo zaznamenáno na 159 forofytech 35 mechů a 1 druh játrovky (Radula complanata). U několika sběrů mechů se podařilo určit pouze jejich rod (rod Orthotrichum a rod Schistidium). U každého studovaného forofytu byla zaznamenána informace o jeho druhu, obvodu kmene a umístění jednotlivých epifytů v příslušných zónách na kmeni. U všech nalezených epifytů byla zaznamenána jejich hojnost dle 5-členné Hult-Sernanderovy stupnice dominance. U epifytů byla provedena analýza vazby mechorostu k epifytismu, analýza růstových forem a životních strategií. Byla zjištěna závislost počtu druhů mechorostů na tloušťce kmene. V Čechových a Bezručových sadech byla na předem definovaných plochách zjišťována využitelnost dřevin epifyty. Získaná data ukázala, že v obou parcích byly mechorosty využívány více listnaté stromy než stromy jehličnaté.
Abstrakt anglickyThe thesis deals with epiphytic bryophytes in city environment. The aim of the thesis was to research epiphytic bryoflora in Čech Park and Bezruč Park in Olomouc. In Čech Park, the total of 28 species of bryophytes was found there on 148 phorophytes studied. In Bezruč Park, 35 species of bryophytes and 1 species of liverwort (Radula complanata) were found on 159 phorophytes studied. Several bryophytes were defined as for genus only (Orthotrichum and Schistidium). For each studied phorophyte, information about the species of phorophyte, trunk diameter, and position of individual epiphytes in the respective zones on the trunk was noted. For each epiphyte found, its cover according to 5-degree Hult-Sernander scale of dominance was noted as well. Individual epiphytes were analysed in order to define the bond of the bryophyte to the epiphyte, their living strategies and growth forms. The dependence of the number of bryophyte species on the trunk thickness was observed. The applicability of the wood by epiphytic bryophytes was studied on a given area of Čech Park and Bezruč Park. The obtained data demonstrated that broadleaved trees are occupied by bryopythes more than coniferous ones in both parks.
Klíčová slovaBryoflóra, Bezručovy sady, Čechovy sady, epifytické mechorosty, forofyt, městské prostředí, město Olomouc, růstové formy, životní strategie
Klíčová slova anglickyBryoflora, Bezruč Park, Čech Park, epiphytic bryophytes, phorophyte, city environment, Olomouc, growth forms, living strategies
Typdiplomová
Počet stran73
Rok obhajoby2017
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborEkologie a ochrana prostředí
AutorJana VEJMELKOVÁ
VedoucíHradílek Zbyněk, RNDr. Ph.D.
Datum synchronizace10.01.2019 03:18
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky