NázevHodnocení habitatů a bioindikačních vlastností perlorodky říční ve Vltavském luhu s využitím juvenilních jedinců
Název anglickyHabitat assessment and bioindicative values of pearl mussel in Vltavský luh by using of juvenile mussels.
AbstraktPerlorodka říční (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) patří mezi významný bioindikační druh, jehož vývojový cyklus je podmíněn vazbou na rybího hostitele a výrazně ovlivňován charakterem a parametry biotopu. Prvním náznakem poškození daného biotopu bývá úbytek nebo absence mladých jedinců. Ti žijí po dobu až 10 let zahrabáni v intersticiálním prostředí toku, kde jsou závislí pouze na podmínkách prostředí. Práce je proto zaměřená na tato raná post-parazitární stádia. Testována byla vhodnost prostředí pro juvenilní jedince (1+) na vybrané lokalitě v Teplé Vltavě v I. zóně NP Šumava. Celkem bylo testováno 204 jedinců exponovaných in-situ a hodnocených samostatně. Sledován byl vliv fyzikálně-chemických parametrů intersticiální a volné vody na přírůstky a úmrtnost jedinců. Laboratorní a terénní práce probíhaly v srpnu a září roku 2014. Po dobu asi měsíční expozice byli na lokalitě jedinci umístění v tzv. Buddensiekových destičkách. Destičky se nacházely ve 3 různých typech sedimentu (písek, štěrk, kameny). Charakter sedimentů byl stanoven pomocí granulometrického rozboru. Podle výsledků má průkazný vliv na přírůstky jedinců typ habitatu (P = 0,023; DF = 4) a s tímto úzce spojená velikostní frakce sedimentů (P = 0,031; DF = 2). Přírůstky a úmrtnost jedinců ovlivňují také hodnoty konduktivity (P = 0,006; DF = 2) a koncentrace dusíku (NH4+) (P < 0,001) v intersticiální vodě. Lokalitu lze označit jako potenciálně vhodnou pro vývoj a přežití juvenilních jedinců.
Abstrakt anglickyFreshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) is one of the most important bioindication species whose developmental cycle is conditioned by the link to the fish host and is significantly influenced by the character and parameters of the biotope. The first sign of damage to a given habitat is the a decline or absence of young individuals. They live for up to 10 years buried in an interstitial zone, where they are only dependent on environmental conditions. The work is therefore focused on these early post-parasitic stages. The suitability of the environment for juvenile individuals (1+) was tested in et a selected locality in the Teplá Vltava river in the first zone of the National Park Šumava (Czech Republic). In total, 204 subjects were tested in-situ and evaluated separately. The influence of physico-chemical parameters of interstitial and free-flowing water on the growth and mortality of individuals was monitored. Laboratory and fieldwork took place in August and September 2014. For about a month's exposure, individuals were placed in the so-called Buddens' Plaques. Plates were found in 3 different types of sediment (sand, gravel, stones). The nature of the sediments was determined by granulometric analysis. According to the results, the growth was significantly affected by the habitat type (P = 0,023; DF = 4) and the closely related size fraction of the sediment (P = 0,031; DF = 2). Growth and mortality of individuals was also affected by conductivity values (P = 0,006; DF = 2) and nitrogen concentration (NH4+) (P < 0,001) in interstitial water. The site can be described as potentially suitable for the development and survival of juvenile individuals.
Klíčová slovaČeská republika, NP Šumava, Margaritiferidae, sladkovodní mlži, intersticiální zóna
Klíčová slova anglickyCzech Republic, NP Šumava, Margaritiferidae, freshwater mussels, interstitial zone
Typdiplomová
Počet stran40
Rok obhajoby2017
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborBiologie
AutorMichaela GALOVÁ
VedoucíRulík Martin, doc. RNDr. Ph.D.
Datum synchronizace10.01.2019 03:18
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky