NázevDlouhodobé změny vegetace zbořenišť na vrcholu Králického Sněžníku
Název anglickyLong-term changes of ruins' vegetation on the summit of the Králický Sněžník Mts.
AbstraktRostlinná společenstva alpínského bezlesí jsou významná pro výskyt ohrožených druhů rostlin (často endemitů a reliktů). Horská turistika doprovázená výstavbou turistických chat způsobuje synantropizaci vegetace, tedy zanášení zejména nepůvodních druhů, které prosperují na člověkem pozměněném stanovišti na úkor přirozených rostlinných společenstev. Ve vrcholové partii Kralického Sněžníku se nachází zbořeniště objektů, které zde pozměnilo zdejší vegetaci. Jedná se o bývalou Lichtenštejnovu chatu (1365 m n. m) a bývalou rozhlednu císaře Viléma I. (1423,7 m n. m). V 60. a 70. letech zde byly provedeny floristické soupisy druhů. Soupisy byly po více než 40 letech zopakovány. Dále byly přiřazeny charakteristiky jako Ellenbergovi indikačních hodnoty, životní forma, životní strategie CSR. Charakteristiky se statisticky vyhodnotily s cílem analyzovat dlouhodobé změny druhové skladby rostlin. Na zbořeništích vznikla mozaika přetrvávajících synantropních zejména komprimofilních druhů a ochranářsky významných druhů se schopností apofytizace. Vlivem globální změny zvýšením EIV teploty spolu s depozicí atmosférického dusíku docházelo k trendu zarůstání. Na ten poukazovala vazba chamaefytů (keříčků) jako Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea i afinita druhů Salix silesiaca, Picea abies. Stejně tak ruderalizace prostředí (zvýšený výskyt R-strategů) a nitrofilních identifikátorů jako Urtica dioica, Silene vulgaris subsp. Vulgaris, Tussilago farfara, Senecio ovatus. Práce je tak příspěvkem ke studiu rekreační ekologie.
Abstrakt anglickyThe plant communities of the arcto-alpine tundra are important for the occurrence of endangered plant species (often endemic and relict). Mountain tourism, accompanied by the construction of huts, causes the synanthropy of vegetation, that is to say the colonization of non-native species, which prosper in people changed habitat at the expense of natural plant communities. In the top part of the Kralický Sněžník there is ruins of buildings which have changed the local vegetation. It is the former Liechtenstein hut (1365 m) and the former lookout tower to the emperor Vilém I (1423.7 m). In the 1960s and 1970s, floristic inventory was made and repeated after 40 years. Furthermore, characteristics such as Ellenberg's indication values, life form, CSR life strategy were determined. The characteristics were statistically evaluated to analyze long-term changes in species composition of plants. On of the ruins was created mosaic of persistent synantrophic species mainly compressible plant species and conservation value species with Ability of apophytes. Impact of global change with increasing the EIV temperature together with the deposition of atmospheric nitrogen there was a trend of overgrowth.. This trend indicated chamaeophyte (Alpine shrubs) such as Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea and affinity of species Salix silesiaca, Picea abies. Similarly, ruderalization of the environment (increased occurrence of R-strategists) and nitrophilic indicator such as Urtica dioica, Silene vulgaris subsp. Vulgaris, Tussilago farfara, Senecio ovatus. This bachelor thesis is a contribution to the study of recreational ecology.
Klíčová slovaalpínské bezlesí, rekreační ekologie, synantropní vegetace, turismus, turistická chata
Klíčová slova anglickyarcto-alpine tundra, recreation ecology, synantropic vegetation, turismus, tourist hut
Typbakalářská
Počet stran44
Rok obhajoby2017
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborEkologie a ochrana prostředí
AutorVáclav HUSEK
VedoucíBanaš Marek, RNDr. Ph.D.
Datum synchronizace15.11.2018 03:19
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky