NázevDoklady středověkého poutnického života na Moravě ve světle hmotných a písemných pramenů
Název anglickyDocumentation of medieval pilgrim life in Moravia in the light of material and written sources
AbstraktV předkládané disertační práci se soustředíme na zmapování poutnického života na Moravě v době středověku se zaměřením hlavně na období od roku 1200 do roku 1526, kdy se země Koruny české na dlouhá staletí dostaly pod vládu Habsburské monarchie. Předpokladem pro výběr práce byla zejména absence úzce teritoriálně a časově vymezeného zaměření studia v současném českém bádání. V předkládané práci se zabýváme zmapováním poutnické mobility na Moravě vrcholného a pozdního středověku jak z hlediska písemných pramenů, tak i hmotných artefaktů, zastoupených zejména poutními odznaky a jinými poutními devocionáliemi. Cílem této práce bylo nazírat na pouti jakožto na součásti všedního života prostého člověka, ale také jsme usilovali o topografické zmapování poutnické mobility obyvatel moravských měst v období středověku. Přihlédnuto bylo zejména k agendě čtyř největších moravských měst Brna, Olomouce, Jihlavy a Znojma. Stejně tak u poutních odznaků nebylo cílem pouze zjistit provenienci, přibližnou dobu vzniku a vzájemné vztahy mezi českými zeměmi, respektive mezi Moravou a poutním místem, nýbrž se v některých případech pozastavit nad zajímavým ikonografickým motivem či formálním zpracováním.
Abstrakt anglickyIn this dissertation thesis we focus on mapping of pilgrim life in Moravia during the Middle Ages, focusing mainly on the period from the year 1200 until the year 1526, when the Czech lands came under the rule of the Habsburg monarchy for long centuries. The prerequisite for the selection of this work was in particular the absence of a narrow territorial and time-bound study focus in contemporary Czech research. In this work we deal with the mapping of pilgrimage mobility in Moravia in the mid- and late Middle Ages both from the point of view of written sources and material artifacts represented mainly by pilgrimage badges and other pilgrimage religious objects. The aim of this work was to look at pilgrimage as part of ordinary human life, but we also sought a topographic mapping of the pilgrimage mobility of the inhabitants of Moravian cities during the Middle Ages. In particular, the agenda of the four largest Moravian cities Brno, Olomouc, Jihlava and Znojmo was taken into account. Similarly with pilgrim badges, the aim wasn't only to find out the origin, the approximate time of origin and the relationship between the Czech lands, more precisely between Moravia and the place of pilgrimage, but in some cases to study an interesting iconographic motive or formal processing.
Klíčová slovapoutnictví, středověk, Morava, poutní odznaky
Klíčová slova anglickypilgrimage, middle ages, Moravia, pilgrim badges
Typdisertační
Počet stran340
Rok obhajoby2017
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborTeorie a dějiny výtvarných umění
AutorPetra MAZÁČOVÁ
VedoucíHlobil Ivo, prof. PhDr. CSc.
Datum synchronizace10.01.2019 03:18
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky