NázevNavier- Stokesovy rovnice a související problémy
Název anglickyNavier - Stokes equations and related problems
AbstraktDisertační práce je věnována studiu matematických problémů Navierových - Stokesových rovnic v kontextu rigorózního matematického odvození modelů a jejich matematické analýzy. Zejména je práce zaměřena na problematiku singulárních limit v mechanice tekutin pro stlačitelné tekutiny (režim malého Machova čísla, velkého Reynoldsova čísla, redukce dimenze) a problematice regularity pro nestlačitelné tekutiny.
Abstrakt anglickyThe present thesis is devoted to the study of mathematical problems related to the Navier-Stokes equations in the context of mathematical rigorous derivation of models and their analysis. In particular we deal with the problem of singular limits in fl uid mechanics for compressible fl uids (low Mach number limit and high Reynolds number limit, reduction of dimension) and the problem of global regularity for incompressible fl uids.
Klíčová slovaNavierovy-Stokesovy rovnice, stlačitelné tekutiny, Navierovy-Stokesovy-Fourierovy rovnice, singulární limity, slabé řešení, silné řešení, Eulerovy rovnice, teorie regularity,nestlačitelné tekutiny, anisotropní Lebesgueovy prostory.
Klíčová slova anglickyNavier-Stokes equations, compressible fl uids, Navier-Stokes-Fourier equations, singular limits, weak solutions, strong solutions, Euler equations, regularity theory, incompressible fl uids, anisotropic Lebesgue spaces.
Typdisertační
Počet stran100
Rok obhajoby2017
PartnerZápadočeská univerzita
OborMatematika
AutorMatteo CAGGIO
Vedoucí 
Datum synchronizace25.05.2018 02:20
Odkazhttp://www.kma.zcu.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky