|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Matematický ústav, v.v.i.
Akademie věd České republiky

Matematický ústav, založený roku 1947, je nejvýznamnějším neuniverzitním pracovištěm v České republice provádějícím špičkový výzkum v matematice a v teoretické informatice. Ústav intenzivně spolupracuje s domácími i zahraničními akademickými pracovišti, významně přispívá k udržení vysokého standardu matematického výzkumu v ČR a předává moderní matematické poznatky, myšlení a metody společnosti prostřednictvím aplikací a vzdělávání. Matematický ústav je součástí Akademie věd České republiky.

Historie ústavu

Ústav byl založen dne 14. března 1947 pod názvem Ústav pro matematiku při České akademii věd a umění. K 1. červenci 1950 byl reorganizován na Ústřední ústav matematický, který byl pak k 1. lednu1953 začleněn pod názvem Matematický ústav do Československé akademie věd. V roce 1993 se ústav stal součástí Akademie věd České republiky. Od 1. ledna 2007 je ústav veřejnou výzkumnou institucí podle zákona č. 341/2005 Sb. (a integrální součástí názvu ústavu se stala zkratka v.v.i.), zakladatelem ústavu je Akademie věd České republiky. Tato změna vede k větším právům, ale i odpovědnosti ústavu jako právnické osoby a uvolňuje některá striktní rozpočtová pravidla.

Činnost ústavu

Hlavní činností Matematického ústavu je vědecký výzkum v oblastech matematiky a jejích aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu. Svou činností ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. MÚ získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké a odborné publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.). Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře. Vědečtí pracovníci MÚ se zabývají matematickou analýzou (obyčejné a parciální diferenciální rovnice, numerická analýza, funkcionální analýza, reálná analýza a teorie prostorů funkcí), matematickou logikou, informatikou a teorií grafů, numerickou algebrou, topologií (obecnou i algebraickou), teorií pravděpodobnosti a matematickou statistikou, diferenciální geometrií a teorií vyučování matematice.

Pobočka v Brně

V roce 1969 byl v Brně založen Matematický ústav ČSAV, který byl v roce 1972 reorganizován, a od té doby se stal brněnskou pobočkou pražského Matematického ústavu. Pracovníci detašovaného pracoviště v Brně se zabývají matematickou analýzou (zejména teorií diferenciálních rovnic), diferenciální geometrií, teorií řízení a teorii automatů. Většina pracovníků působí navíc na brněnských vysokých školách a to buď jako zaměstnanci nebo jako externí pracovníci, účastní se vedení doktorandů a působí jako externí členové komisí pro státní závěrečné zkoušky. Brněnská pobočka se také podílí na organizaci Matematické olympiády.

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.