|  Přihlásit
Minimalizovat

 

VUT logo


Vysoké učení technické v Brně

Univerzita s tradicí

 • Dne 19. září 1899 rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a Ústavu soudního inženýrství v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké.

VUT v Brně má v současné době 24 tisíc studentů a nabízí studentům studium na 8 fakultách a 2 vysokoškolských ústavech:

Prestižní ocenění ECTS Label a DS Label

Vysoké učení technické v Brně získalo prestižní certifikáty Evropské komise ECTS Label a DS Label na období 2009 – 2013 jako ocenění kvality vysokoškolské instituce.

Certifikát ECTS Label získalo VUT v Brně jako jedna ze dvou českých univerzit. Je oceněním za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských a magisterských programech v návaznosti na realizaci cílů Boloňského procesu. Certifikát DS Label získalo VUT v Brně jako ocenění za správné bezplatné udílení dodatku k diplomu všem absolventům. Certifikáty osvědčují, že VUT v Brně splňuje náročná kritéria Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Oba certifikáty přispívají výraznou měrou k rozšíření mobility a tím i internacionalizaci univerzity.

FSI logo

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Zejména po r. 1989 navázala FSI rozsáhlou spolupráci s průmyslovými podniky a zahraničními vzdělávacími institucemi, stala se uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu včetně úzké spolupráce s Akademií věd České republiky. Výrazný posun znamenalo zapojení do spolupráce s Českým technologickým parkem, který navazuje na areál FSI a jehož součástí jsou přední mezinárodní a české společnosti (Siemens, FEI Company, Timken, Honeywell, IBM, aj.). FSI je aktivním účastníkem Jihomoravského inovačního centra (JIC), které vytváří komplexní infrastrukturu pro inovační podniky v Jihomoravském regionu a jehož klíčovou činností je podpora začínajících firem formou technologických inkubátorů.

Základním cílem zůstává i nadále vzdělávání ve strojírenských oborech, kde FSI úzce spolupracuje i s jinými fakultami nejen v rámci VUT, ale také Masarykovy univerzity. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru - materiálové, matematické, procesní a fyzikální inženýrství, mechatronika, průmyslový design, aj. I některé tradiční strojírenské obory se během krátké doby výrazně změnily, což se projevilo i v jejich názvu - např. procesní, energetické nebo fluidní inženýrství.

Studium je důsledně strukturované do tří na sebe navazujících vzdělanostních úrovní - bakalářské, magisterské a doktorské. Všechny studijní programy jsou akreditovány v češtině i angličtině, jsou připravovány společné studijní programy se zahraničními vysokými školami (ENSAM Cluny a TU Chemnitz). Nedílnou součástí studia je zpracování různých projektů z praxe, podíl na výzkumné činnosti ústavů a možnost studia nebo stáže v zahraničí. Každým rokem fakultu absolvuje přibližně 750 absolventů, kteří nemají problémy s uplatněním na trhu práce. Fakulta nabízí také řadu odborných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání.

Fakulta navázala desítky kontaktů s univerzitami i firmami v Evropě, Spojených státech, Asii; je řešitelem řady projektů v rámci 6. rámcového programu a dalších programů EU, více než 120 projektů v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, grantových agentur, pěti výzkumných center a řady dalších. Významnou aktivitou je hospodářská činnost fakulty a jednotlivých ústavů, řešení úkolů podle požadavků praxe a rozsáhlá expertní a posudková činnost.

Cílem vedení fakulty i ředitelů jejích odborných pracovišť je další rozvoj fakulty jako moderní a prakticky orientované vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce.


Ústav matematiky

Ústav zajišťuje výuku základního kurzu matematiky pro FSI, jehož obsahem jsou následující předměty: lineární algebra, analytická geometrie, kalkulus, numerické metody, konstruktivní geometrie a počítačová grafika, diferenciální rovnice, nekonečné řady, pravděpodobnost a matematická statistika. Další matematické předměty,a to zejména aplikačního charakteru, jsou vyučovány pro jednotlivé specializace v magisterském i doktorském studiu.

    Ústav dále organizuje a zajišťuje studijní pětiletý obor Matematické inženýrství, který je zaměřen na výchovu teoreticky vzdělaného strojního inženýra s hlubšími znalostmi matematiky, programování a moderního matematického softwaru.

Odborná činnost ústavu je zaměřena na aplikovanou analýzu (metoda konečných prvků, numerické řešení diferenciálních rovnic), optimalizaci inženýrských procesů, matematické modelování tvářecích procesů a počítačové zpracování obrazu.

Řada pracovníků se podílí na řešení různých vědeckovýzkumných úkolů na jiných ústavech FSI a VUT. Ústav spolupracuje i s dalšími univerzitami v ČR (např. s Masarykovou univerzitou v Brně a Karlovou Univerzitou v Praze) a rovněž s neuniverzitními institucemi, např. s JE Dukovany. Bohatá je také spolupráce se zahraničními univerzitami (např. Texas University in Austin, L´Aquila University (Itálie), Technische Universität Hamburg, Universytet Jagiellonski (Krakow), University of Malta, Technische Universität Wien, Universität Potsdam, atd.).

O bohaté vědeckovýzkumné činnosti Ústavu matematiky svědčí obsáhlá publikační činnost jeho členů (jejichž články jsou často publikovány v renomovaných zahraničních matematických časopisech) a jejich pravidelná aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích. Většina pracovníků se podílí na řešení vědeckovýzkumných projektů, které získaly grantovou podporu (nejčastěji od GAČR nebo od MŠMT jako výzkumné záměry), někteří z nich dokonce jako hlavní řešitelé.

Studijní obor doktorského studia Matematické inženýrství je organizován ústavem v návaznosti na výsledky odborné činnosti, takže doktorandi jsou školeni především v aplikované analýze, statistice a fuzzy–matematice, optimalizačních metodách a počítačové grafice.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Matematické inženýrství

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Matematické inženýrství

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Aplikovaná matematika

Co nabízíme?
 • modelování kompozitních materiálů
 • homogenizace s nejistými daty
 • generování, analýza, matematické modely
 • funkcionální analýza
 • numerické metody pro výpočet proudění
 • optimální řízení
 • stochastická, dynamická a celočíselná optimalizace
 • optimalizační algoritmy
 • řízení systémů
 • spolehlivost betonových konstrukcí
 • modelování tlaku
 • statistické analýzy
 • statistické metody v jakosti
 • stochastické modelování
 • počítačová grafika a geometrie
 • analýza a vizualizace obrazů
 • metody 3D rekonstrukce obrazů
 • spektrální analýza
 • rychlé algoritmy počítačové grafiky
 • registrace obrazů fázovou korelací
 • aplikace digitální topologie

Více informací o činnosti Ústavu matematiky je možné nalézt na stránkách seminářů zde.


Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.